#ungasröster

Våra unga är experter

Just nu: skriv på namninsamling för psykisk hälsa i skolan! 

Foto: Linnea Björndahl. Tilia i samarbete med Fryshuset och Sveriges Blåbandsungdom med panel bestående av enbart unga. Almedalen 2017.

1 av 5 unga mellan 16 – 24 år lider av psykisk ohälsa och av dem söker endast hälften hjälp. För att kunna stötta unga att våga söka stöd, måste vi höra och lyfta deras åsikter om varför de i dagsläget inte gör det.

Genom #ungasröster finns Tilia årligen på plats under Almedalens politikervecka, ett arbete vi bedrivit sedan 2012. Våra önskemål som genomsyrar egna seminarier samt medverkan panelsamtal och diskussioner löpande under året är:

1. Inkludera unga representanter i samtliga beslut som rör målgruppen. 

Om beslut och insatser saknar förankring i målgruppens vardag och situation kommer de tyvärr helt sakna en reell verkar för våra barn och unga. Därför arbetar vi ständigt för att målgruppen ska möjliggöras utrymme att vara med och påverka i alla beslut och insatser som rör målgruppen själva, både individuellt likväl i det offentliga rummet. Vi har dock en bit kvar att gå för att ungas röster ska ses som en självklar del i alla beslut och insatser som rör barn och unga.

2. Psykisk hälsa och självkänsla som begrepp i grundskolans- och gymnasiets läroplan. 

Unga önskar att samtala om psykisk hälsa som begrepp i skolan. Detta kan integreras i redan befintliga ämnen som Idrott och hälsa, samhällskunskap, naturkunskap och andra likartade ämnes områden. Självkänsla står som verktyg, för att hantera stress och livetssvårigheter på ett konstruktivt och sunt sätt.
Idag 2018, saknas fortfarande psykisk hälsa som begrepp i den svenska läroplanen. 

“Har man inte ord för det, kan man inte prata om det” – citat ungdom, Tilia

3. Ökad insyn och minska andelen tvångsåtgärder av barn och unga i den psykiatriska tvångsvården.

Slutenvården är en stängd verksamhet, där vi, likväl Barnombudsmannen, vittnat om bristande rapportering, insyn och möjligheter för barn och unga att få sin röst hörd. Dels har vi sätt bristande vårdsystem, likväl över användning av tvångsåtgärder, som används slentrianmässigt och på rutin. Barn och unga som fråntas självbestämmande och frihetsberövas under begränsad tid, behöver få sina rättigheter tillgoedda samt att staten behöver ha full insyn i vad som händer och att de beslut som tas är för barn- och ungas bästa. 


Hur har det gått?

1. Inkludera unga representanter i samtliga beslut som rör målgruppen. Vi upplever att det är en skillnad på att inkludera unga jämfört med våra första verksamma år. Vi ser att ungas röster inkluderas allt mer i seminarium, panel och referensgrupper genom det självklara faktum att de får medverka. På senare år upplever vi att rösterna också respekteras i större utsträckning. Ett exempel är att unga från Tilia agerat referensgrupp som experter i en statlig utredning.
2. Psykisk hälsa och självkänsla som begrepp i grundskolans- och gymnasiets läroplan. Denna fråga har mötts av motstånd från olika nivåer och positioner, samt förvånande nog ovetskap om att skolan inte belyser psykisk ohälsa – till en del av den allmänna debatten, enligt Tilias upplevelse. Vi drev frågan i Almedalen år 2017 under seminariet “Ungas beställning till samhället” där en av fem punkter tydligt visade på psykisk hälsa bör nämnas som begrepp i skolans läroplan. Både profession och beslutsfattare var eniga om att detta bör införas. I väntan på detta utgör Tilia med stöd av Gålöstiftelsen och Socialstyrelsen en skolsatsning i Stockholms län för att möjliggöra samtalet om den psykiska hälsan i hela skolan. Vi ser hoppfullt även på det politiska ställningstagandet krig att psykisk hälsa bör vara en självklar del i skolans arbete.
3. Ökad insyn och minska andelen tvångsåtgärder av barn och unga i den psykiatriska tvångsvården. 2016 tillsatte regeringen en utredning för att göra en översyn av LPT med syfte att kraftigt minska eller avskaffa tvångsåtgärder av barn och unga under 18 år efter att Tilia lyft frågan “Tvångsvård av barn – ett lagligt övergrepp” i Almedalen år 2015. Utredningen lämnade i början av 2018 betänkandet till regeringen. Vi ser hoppfullt på förslagen som är grundade i bland annat i en referensgrupp experter med unga från Tilia, som har egna erfarenheter av tvångsvård och tvångsåtgärder. Vi kommer fortsätta följa processerna och göra allt för att förändring för barn och unga kommer ske.
Vill du boka våra unga röster till medverkan i panelsamtal? Klicka här!