Bakgrund

Tilia grundades år 2012 av Annso Blixt. Hon noterade ett glapp i samhället, där unga efterfrågade ett “mellanting” att få stöd hos, som inte är sjukvård. Mellantinget fyller samhällets glapp genom att:

  • Möta människan! Där personen som vänder sig till oss är i främsta rum, ej symtom, diagnos eller sjukdomstillstånd med ett salutogent och holistiskt synsätt i fokus. Vilket ofta leder till att vi möter en annars bortglömd grupp unga, individerna bakom statistiken som vittnar om den ökande ohälsan kopplad till ångest, oro och stress som inte är sjukdom eller diagnos.
  • Öppna för en plats för alla unga, oavsett könsidentitet att vända sig. Vid denna tidpunkt fanns till exempel 60 tjejjourer, men nästan inget forum för övriga.
  • Finnas på tider unga behöver, via en stödchatt för just åldersgruppen unga och unga vuxna med psykisk ohälsa som är öppen varje kväll, året om. Unga vittnade om att stöd ofta stängde ned tider då de behövde det som mest, till exempel fredag och lördagkvällar samt jul- och midsommarafton.
  • Utgå ifrån ungas egna önskemål och behov då vi formar Tilia, med erfarenhet av att vi då främst minskar mänskligt lidande, sparar på samhällets resurser samt inte tillsätter “onödiga” insatser utan att först ha lyssnat in de som ska tilltalas och förhoppningsvis bli hjälpta av dem.

Tilias verksamhet fortsatte att utvecklas med åren. Fler behov uppstod och ledstjärnan, att lyssna in ungas egna röster om vad som behövdes i samhället utifrån deras behov (inte vuxnas föreställningar om det) fortsatte att förvaltas.

Förutom att fylla samhället med ett stödalternativ för alla unga, där lyssnandet och närvaro på tider unga verkligen behöver, har Annso utarbetat ett material kopplat till självkänsla, för att stärka unga i det allt hårdare prestationssamhälle vi lever i. Materialet är en av Tilias grunder och kallas BeYou.

En annan viktig aspekt är att arbetet nära unga leder till mycket kunskap som kan lyftas mot beslutsfattare i opinionsbildande arbete. Ungas röster är avgörande i arbetet med dem. Vi behöver inkludera unga själva i arbetet som rör dem, för att undvika resursslöseri och insatser utan förankring i deras egen vardag. En ledstjärna för Tilia.

Idag är Tilia med sina 1500 medlemmar en av Sveriges största organisationer som arbetar för unga och unga vuxnas psykiska hälsa. Bara Tiliachatten har tagit emot över 10 000 stödjande samtal sedan start och finns öppen varje dag, 365 dagar om året för unga som behöver någon som lyssnar. Detta gör att Tilia besitter en kunskap baserad på många och mångåriga möten med just gruppen unga med psykisk (o)hälsa.