Globala målen och Tilia

Agenda 2030 och de Globala Målen är en universell agenda som ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin tagit. Denna agenda består av 17 mål med respektive delmål som samtliga syftar till att upprätta en ekonomisk-, social- och miljömässigt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i sig definieras av FN som: utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Företag har, stora som små och i alla branscher, en central roll i arbetet kring de Globala målen och att uppnå dem. Tilias verksamhet bidrar genom sitt arbete mer eller mindre till förverkligandet av 4 av de 17 Globala målen. 


Tilias arbete bidrar till att förverkliga följande mål och delmål

MÅL 3: God hälsa och välbefinnande

 • Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Mer specifikt bidrar Tilia till delmål 3.4 

 • Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. 

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

 • Detta bidrar Tilia till genom att arbeta förebyggande, för ungas psykiska hälsa genom kunskapsspridning om psykisk (o)hälsa, hur en kan söka stöd samt hur en kan stärka sin egen hälsa. Erbjuda lättillgängligt stöd utifrån ungas egna behov, på olika forum och utifrån olika behov samt genom att skapa samhällsförändringar grundat i ungas behov för ungas psykiska hälsa.

MÅL 4: God utbildning för alla

 • Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Text kommer.

Mer specifikt bidrar Tilia till delmål 4.A

 • Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer.
 • Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Detta bidrar Tilia till genom att ge kunskap om både psykisk hälsa och ohälsa samt hur en kan stärka sin egna hälsa bland annat genom självkänsla, vilket vidare kan skapa en tryggare utbildningsmiljö då individerna blir tryggare och stärkta i sig själva. Det kan det handla om att visa unga att de inte är sina prestationer, utan att deras värde ligger i dem själva. Detta tror vi på Tilia sedan även kan skapa mer inkluderande utbildningsmiljöer då unga som mår bra i sig själva och har verktyg för hälsa ex kan vara snällare mot varandra.

MÅL 10: Minskad ojämlikhet

 • Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen

Mer specifikt bidrar Tilia till delmål 10.2

 • Främja social, ekonomisk och politisk inkludering.
 • Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Detta bidrar Tilia till genom att driva sitt arbete för alla inom sin målgrupp. Tilia var en av de första organisationerna som vid sitt grundande 2012 öppnade för alla individer oavsett könsidentitet, bostadsort, bakgrund eller problematik, vilket för Tilia var en självklarhet eftersom alla förtjänar stöd och hjälp i sin psykiska hälsa och ohälsa. Detta främjar således ett jämlikt samhälle samtidigt som det möjliggör inkludering i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Tilia arbetar även med att målgruppen får höras med sina erfarenheter på olika nivåer. Vi tror att vårt lyssnande i det stödjande arbetet bidrar till ungas sociala och ekonomiska liv samt att vi vilar på ungas egna röster både i hur vi utformar organisationen samt hur vi påverkar politiskt bidrar till delmålet. 

MÅL 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 • Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Mer specifikt bidrar Tilia till delmål 16.B

 • Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning. Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

Detta bidrar Tilia till genom att ständigt skapa inkludering för alla barn och unga i samhällets beslutsfattande processer, genom exempelvis maktordnings analyser och hur detta påverkar medborgares demokratiska rättigheter. Tilia arbetar för allas rätt, att deras mänskliga rättigheter efterföljs och att nationell lagstiftning efterlever de krav som de Mänskliga Rättigheterna ställer.