Styrelse 2020/2021

Tilias styrelse arbetar ideellt och inga arvoden betalas ut till styrelsens engagerade. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ. Har du åsikter angående föreningen Tilia eller vill tipsa om hur du tycker vi ska arbeta för ungas psykiska hälsa finns kontaktuppgifter här! 

Följande personer sitter med i Tilias styrelse, framröstade vid Årsmöte 7 april 2020

Revisor: PwC, Ansvarig: Ella Bladh

Valberedning: Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tilias valberedning består av Linda Kaipe Petré och Teresa Linnarsson. Kontakta valberedningen på styrelsen@teamtilia.se, märk mailet “till valberedning”.

ORDFÖRANDE

Anders Printz

Efter gymnasiet jobbade jag ganska många år i psykiatrin, där växte det starka intresset för psykisk hälsa och ohälsa. Jag har också personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i min familj. Är utbildad jurist, arbetat på Socialstyrelsen, Socialdepartementet och nu kanslichef på Vårdförbundet. Jag vill bidra till att utjämna maktförhållanden i samhället. Att arbeta i en idéburen förening för att ungas röster om psykisk ohälsa ska höras kan ge mig den möjligheten.

Tilia om två år? Om två år vill jag att Tilia är väl kända hos beslutsfattare och hos media så att det är till oss man först vänder sig när man vill höra ungas röster om psykisk (o)hälsa. Jag vill också att föreningen är väl känd hos alla i målgruppen och att de alltid får kontakt när de vänder sig till oss.

LEDAMOT

Josefin Borglund

Så länge jag kan minnas har jag drivits av en frustration kring de orättvisor som finns både globalt och i Sverige. Efter mina studier i statskunskap, management och ekonomi började jag arbeta på Reach for Change. Där jag fick möjlighet att gå från frustration till att bidra till förändringsarbete genom att arbeta med organisationer som Tilia. Idag är jag Programchef på Reach for Change och är generalist inom organisationsutveckling. Jag har även erfarenheter av psykisk ohälsa och missbruk inom familjen. Min ambition som styrelsemedlem är att med min utbildningsbakgrund, personliga erfarenheter samt yrkeserfarenhet kunna bidra till att stötta Tilia att utvecklas som organisation.

Tilia om två år? Om två år har Tilia en stabil grundfinansiering som möjliggör för långsiktigt arbete internt och att bemöta efterfrågan i stödverksamheten. Tilia är även en av de främsta aktörerna inom ungas psykiska (o)hälsa och unga vänder sig till Tilia för att det är tryggt och råder låga trösklar för att få stöd. Tilia har också haft framgångar i sitt påverkande arbete och har en långsiktig strategi för systemförändring.

LEDAMOT

Lydia Dahrmark

Vi alla påverkas av det individualiserade samhället vi lever i, präglat av snäva ideal, högt tempo samt höga krav. Jag vill öka kunskapsspridningen och skapa förståelse, öppenhet och tolerans för våra mänskliga olikheter – psykisk (o)hälsa inkluderat. Utifrån mina egna erfarenheter av psykisk ohälsa i ung ålder, och alla de berättelser jag fått och får ta del av hos Tilia, ser jag ett stort behov av ett ökat förebyggande arbete och mer lättillgängligt stöd som inte är ute efter att kategorisera. Just nu läser jag kommunikatörprogrammet på Södertörns Högskola med en vision om att i framtiden få kommunicera och påverka i frågor som ligger hjärtat nära. Mitt engagemang i Tilia innebär att jag är volontär i chattstödet, har engagerat mig i aktiviteter så som påverkansarbete, informationsspridning och medlemsinsamling.
Tilia om två år: Vi har fått en stadig finansiell grund som framför allt möjliggör en utvidgad stödverksamhet men även ett starkare påverkansarbete där ungas röster är i fokus. Myndigheter och andra makthavare ser det som en självklarhet att plocka in organisationen som expert i frågor där psykisk (o)hälsa bland unga berörs. Stödverksamheten har kompletterats med fler aktiviteter efter ungas önskemål samt fyllts med fler engagerade volontärer som tillsammans gör befintligt stöd ännu mer tillgängligt. Kännedomen om Tilia har mer än fördubblats i sin målgrupp tack vare ökad synlighet och större resurser för informationsspridning.

LEDAMOT

ISAK SANDELL

Min erfarenhet av psykisk ohälsa fick mig att inse hur lite jag själv och många andra visste om psykisk (o)hälsa. Under alla mina år i skolan fick jag höra om psykisk (o)hälsa några få gånger och den första gången var det under mitt andra år på gymnasiet.Jag har därför valt att engagera mig i denna fråga för att vi tillsammans ska kunna bidra med kunskap och förståelse i samhället.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en förening med mer resurser som möjliggör att fler ska kunna få stöd med det som en behöver när livet känns. Tilia fortsätter att även att lyfta ungas röster samt att allt arbete fortsätter att ha ungas röster i fokus. Jag vill även att Tilia ska vara välkänt hos alla unga och att alla ska känna att en kan vända sig till oss för att få stöd.

LEDAMOT

NICOLE ÖHRN

Brinner för att alla unga ska få rätt stöd och förutsättningar till ökad psykisk hälsa. Masterexamen inom organisation och ledarskap, erfarenhet av den ideella sektorn som volontär i diverse föreningar samt genom studier då jag i min masteruppsats undersökte samarbeten mellan ideell sektor och näringslivet. Arbetar idag med HR- frågor med särskilt fokus på utbildning och utveckling.

Tilia om två år? Om två år har Tilia utvecklats till att bli en ännu stabilare och mer välfungerande organisation. Vi har fler volontärer, fler anställda och därmed större möjligheter att fortsätta möta ungas behov av stöd när livet känns svårt. Vi har utvecklat vår stödchatt, men också hittat nya sätt att finnas där för våra unga på ett sätt som de önskar. Vi har blivit fler medlemmar och utökat våra samarbeten med andra föreningar och sektorer i samhället för att tillsammans gå i riktningen mot ökad psykisk hälsa.

LEDAMOT

NILS BERG

Text kommer

Tilia om två år? Text kommer

LEDAMOT

KERSTIN EVELIUS

Text kommer

Tilia om två år? Text kommer